Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

GDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Herman Slovakia Production s.r.o. s.r.o., IČO: 44986823, so sídlom Němcovej 30, 042 18 Košice , Slovensko s prevádzkou: Herman Slovakia Production s.r.o. Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca, Slovensko (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú:

Herman Slovakia Production s.r.o.
Němcovej 30, 042 18 Košice Slovenská republika

IČO 44986823

DIČ 2022896975

Prevádzka:

Herman Slovakia Production s.r.o.
Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca, Slovenská republika

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018:

Ing. Jozef Nosáľ 

Kontakt: +421 904 044 360

Email: ncrcra@gmail.com 

Korešpondenčná adresa: totožná s adresou spoločnosti

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

- Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

- po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

- zaisťujúce marketingové služby

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

- právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

- právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2021.

 

Pravidlá pre použitie súborov cookies

 Cieľom spoločnosti Herman Slovakia Production s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.herman.sk je, aby používateľská skúsenosť a interakcia s internetovým obchodom bola čo najviac informatívna, relevantná a nápomocná. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je používať tzv. cookies alebo podobné nástroje. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu (odkaz napr. https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Nižšie si môžete prečítať viac o cookies používaných na a prostredníctvom internetového obchodu www.herman.sk a o účeloch, na ktoré sa využívajú.Ide o vyhlásenie o ochrane osobných údajov a nami používaných cookies, nie o zmluvu alebo dohodu.

 

I. Využite súborov cookies

Súbory cookies využívame napr. na:-

- správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

- zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

- čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

- zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

 

II. Rozdelenie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „sessioncookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistentcookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

 Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

- analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

- konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

- trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

- remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

- esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

 

III. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho internetového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

Firefox https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Internet Explorer https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Android https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

Máte možnosť podľa Vášho želania cookies kontrolovať a/alebo vymazať – viac informácií nájdete na aboutcookies.org. Máte možnosť vymazať všetky cookies, ktoré sa už nachádzajú vo Vašom počítači a môžete nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby ich neukladali. Ale, v takom prípade, budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky manuálne nastavovať niektoré užívateľské nastavenia, a niektoré služby a funkcionality nemusia byť funkčné.

IV. Zmeny pravidiel

Spoločnosti Herman Slovakia Production s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.herman.sk si vyhradzuje právo meniť Pravidlá používania súborov cookies podľa potreby. Z tohto dôvodu Vám odporúčame tieto pravidlá pravidelne sledovať.

V. Kontaktuje nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto pravidiel pre použitie súborov cookies, nás neváhajte kontaktovať na adrese:

Herman Slovakia Production s.r.o.

Němcovej 30

042 18 Košice

Telefón: + 421 58/ 44 222 48 alebo e mail: herman@herman.sk.

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.