Výzva k podávání nabídek

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR, verzia 3.3, zverejnenej 18. novembra 2020 na webovej stránke www.opvai.sk (ďalej v texte výzvy na predkladanie ponúk budeme uvádzať len ako „príručka“ v príslušnom gramatickom tvare). Predmetná výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovom sídle zadávateľa.

Predmet zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115mm a 125mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 10.12.2020

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov
v rámci pripravovanej projektovej žiadosti
(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –
analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Predmet zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115 mm a 125 mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 29.11.2019

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov
v rámci pripravovanej projektovej žiadosti
(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –
analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 125mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy
: 22.05.2019

Súbory na stiahnutie: