Výzva na predkladanie ponúk -

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, verzia 2.2, vydanej 12. decembra 2019 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej v texte výzvy na predkladanie ponúk budeme uvádzať  len ako „príručka“ v príslušnom gramatickom tvare). Predmetná výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovom sídle zadávateľa.

 

Predmet zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115mm a 125mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 15.01.2020

 

Súbory na stiahnutie:

Vyzva_na_predkladanie_ponuk.docx

Vyzva_na_predkaldanie_ponuk.pdf

 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

 

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov

v rámci pripravovanej projektovej žiadosti

(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –

analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

 

 

Predmet zákazky:  Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115 mm a 125 mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 29.11.2019

 

Súbory na stiahnutie:

Výzva na overenie výšky rozpočtových výdavkov

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny

Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky

 

 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

 

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov

v rámci pripravovanej projektovej žiadosti

(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –

analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

 

Názov predmetu zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu
rezných abrazívnych nástrojov priemeru 125mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 22.05.2019

 

Súbory na stiahnutie:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny

Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky

Príloha č. 4 - Výzva na overenie výšky rozpočtových výdavkov